Dokument szczegolnych wymagan bezpieczenstwa systemu teleinformatycznego

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dn. 8 lipca 2010r. w istocie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa oraz higieny pracy, związanych z możliwością spotkania w tłu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. z dn. 30 lipca 2010 r.) każdy właściciel, w jakiego zakładzie traktowane są technologie grożące powstaniem zagrożenia wybuchowego, odpowiedzialny jest do stworzenia odpowiedniego dokumentu, o którym mowa w punkcie prawnym.

Explosion protection documents to fakt zabezpieczenia przed wybuchem (w skrócie DZPW) ściśle reguluje zasady robienia w warunkach atmosfery potencjalnie niebezpiecznej oraz montuje na pracodawcę szereg obowiązków, jakich musi dokonać, by zmniejszyć ryzyko zapłonu i eksplozji. Pracodawca jest przymuszony do: - zapobiegania rozpoczynaniu się atmosfery zagrożonej wybuchem, - zapobiegania powstaniu zapłonu w ww. atmosferze, - ograniczenia negatywnych skutków ewentualnego wybuchu, by zapewnić ochronę trwania i zdrowia pracowników.

Pracodawca musi zapewnić i przeznaczyć środki zabezpieczeń. Dokument zabezpieczenia przed wybuchem musi liczyć opis systematycznej kontroli środków bezpieczeństwa, terminy dokonywanych konserwacji urządzeń, ocenę ryzyka wystąpienia wybuchu, prawdopodobieństwo źródeł zapłonu, rodzaje stosowanych metod, instalacji, substancji stanowiących potencjalne źródło, szacunkowe skutki ewentualnej eksplozji. Ponadto chodzi w miejscu pracy wydzielić odpowiednie powierzchni w strefie zagrożenia szybkiego i określić stopień prawdopodobieństwa wystąpienia w nich eksplozji. Pracodawca jest przymuszony do dania minimalnych środków bezpieczeństwa danych w zdecydowaniu. Dokument powinien stanowić wykonany przed udostępnieniem pracownikowi zagrożonego miejsca pracy. Niebezpieczne stanowiska powinny być właśnie oznakowane za pomocą żółtego trójkątnego znaku z czarnym otoczeniem i czarnego napisu EX umieszczonego pośrodku. W DZPW pracodawca wiąże się do zapewnienia ewakuacji w formie, gdy dojdzie do zagrożenia.